Η κατασκευαστική μας εμπειρία σε συνδυασμό με τις σπουδές μας στο project management μας κάνει ιδανικούς σας συνεργάτες για μια τέτοια μορφή συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να αναλάβουμε την οργάνωση του έργου σας προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες

•Προυπολογισμός- προκοστολόγηση του έργου και έλεγχος αυτού

•Επιλογή συνεργείων και υπεργολάβων

•Έλεγχος συμφωνίας προμετρήσεων – επιμετρήσεων του έργου

•Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών

•Σύνταξης και διαχείρισης συμβάσεων υλικών και συνεργείων, •Ποιοτικός έλεγχος του έργου

•Παρακολούθηση πιστοποιήσεων και συμμόρφωσης με την νομοθεσία των υπεργολάβων

•Συντονισμός και καθοδήγηση συνεργείων και προμηθευτών

•Διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας του έργου έναντι ατυχημάτων και κινδύνων.